• 1.1. Pojęcia i pojęcia zawarte w Ofercie Publicznej są używane w następującym znaczeniu:

Sprzedawca - FAMART

Serwis – strona sklepu internetowego hostowana w Internecie pod adresem:   http://www.famart.com.ua/ , w tym wszystkie jego strony internetowe; właścicielem i administratorem Serwisu jest Sprzedawca.

Towary – towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, których zdjęcia i/lub opisy są zamieszczone w Serwisie.

Oferta publiczna – oferta publiczna Sprzedawcy skierowana do nieograniczonej liczby osób dotycząca zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży Towarów na warunkach określonych przez Sprzedawcę.

Użytkownik – osoba, która przegląda informacje w Serwisie i/lub zamawia i/lub odbiera Towar za pomocą narzędzi technicznych Serwisu.

Zamówienie – prawidłowo wykonane i umieszczone za pomocą Serwisu wezwanie Kupującego do zakupu wybranego przez niego towaru.

Akceptacja – czynność użytkownika mająca na celu akceptację warunków niniejszej Oferty Publicznej.

Kupujący – każda pełnosprawna osoba fizyczna, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, zamierzająca nabyć Towary do użytku osobistego, domowego lub innego niezwiązanego z działalnością gospodarczą, która zaakceptowała warunki Oferty Publicznej i przesłała Zamówienie do Sprzedawcy za pośrednictwem systemów informatycznych Serwisów.

Program "Famart Club" – Program Lojalnościowy "Famart Club", który jest zbiorem akcji i aktywności, które dają uczestnikowi Programu Lojalnościowego możliwość otrzymywania i wykorzystywania punktów przy zakupie towarów na miejscu, w tym przy zamawianiu towarów za pośrednictwem Serwisu.

Karta "Famart Club" to plastikowa karta wydawana uczestnikowi w ramach Programu Lojalnościowego "Famart Club", która posiada unikalny numer w ramach Programu "Famart Club", niezbędny do identyfikacji uczestnika Programu "Famart Club".

Logowanie do Serwisu – osobisty adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego loguje się do Serwisu i identyfikuje w systemie informatycznym Serwisu.

Rejestracja – wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie z niezbędnymi informacjami. Aby zarejestrować się w Serwisie należy określić. Rejestracji można dokonać również poprzez zalogowanie się własnym profilem użytkownika w serwisach społecznościowych Google i Facebook.

W razie potrzeby Użytkownik może również zarejestrować się jako członek Programu "Famart Club", podając niezbędne dane osobowe w odpowiednim formularzu na Stronie.

Konto własne Kupującego to strona Serwisu, na której znajdują się informacje o liczbie punktów na koncie Kupującego na jego karcie "Famart Club", historia Zamówień dokonanych w Serwisie oraz dane osobowe podane podczas Rejestracji, które Sprzedawca ustala niezależnie.

Infolinia jest jednym ze środków wsparcia informacyjnego dla Użytkowników i Klientów. Numer telefonu Infolinii: _____________. Wszystkie połączenia na wskazany numer na terenie Ukrainy są bezpłatne.

Certyfikat "Famart" to plastikowa karta o wartości nominalnej ekwiwalentu pieniężnego wskazanego na karcie. Nie jest środkiem płatniczym ani dokumentem płatniczym.

 • 1.2. Postanowienia ogólne.
 • 1.2.1. Oferta publiczna jest ofertą Sprzedawcy skierowaną do nieograniczonej liczby osób i zawiera wszystkie istotne warunki zawarcia umowy sprzedaży towarów drogą elektroniczną na poniższych warunkach.
 • 1.2.2. Przez Akceptację Użytkownik potwierdza pełną i bezwarunkową zgodę na wszystkie postanowienia i zasady niniejszej Oferty Publicznej bez żadnych wyjątków i ograniczeń oraz potwierdza, że ​​przed Akceptacją zapoznał się z jej warunkami.
 • Chwilą Akceptacji jest umieszczenie przez Użytkownika na stronie realizacji Zamówienia znaku „Zgadzam się z warunkami oferty publicznej” i przesłanie Sprzedawcy Zamówienia za pomocą systemu informatycznego Serwisu.
 • Przy składaniu Zamówienia telefonicznie na Infolinię, Akceptację uważa się za jednoznaczny zamiar Użytkownika zakupu Towaru wybranego przez niego w Serwisie.
 • 1.2.3. Umowę elektroniczną sprzedaży Towaru uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia wystawionego przez Użytkownika z wybranym Towarem.
 • Fakt otrzymania Zamówienia potwierdza odbiór przez Kupującego na adres e-mail wskazany przez niego przy Rejestracji, wiadomość e-mail od Sprzedawcy, która zawiera potwierdzenie otrzymania i późniejszej realizacji Zamówienia.
 • 2. PRZEDMIOT OFERTY PUBLICZNEJ.
 • 2.1. Zgodnie z warunkami Oferty Publicznej, Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Towaru na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego na odpowiedniej stronie Serwisu lub dzwoniąc na Infolinię, a Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia Towar i zapłać cenę.
 • 2.2. Regulowane są również warunki Oferty Publicznej, w tym między innymi:
 1. • kolejność korzystania z Serwisu, wybór przez Użytkowników Towarów i rejestracja Zamówień;
 2. • obsługa Zamówień przez Sprzedawcę i dostawa do Kupującego;
 3. • warunki i tryb zapłaty przez Kupującego wartości Zamówienia;
 4. • wszelkie inne warunki określone przez Sprzedawcę według jego uznania.
 • 3. PROCEDURA ZAMAWIANIA.
 • 3.1. Użytkownik składa swoje Zamówienie na stronach Serwisu poprzez dodanie Wybranych Towarów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" lub składając zamówienie dzwoniąc pod numer infolinii podany w sekcji "Kontakt" Strony.
 • 3.2. Zakończenie składania zamówienia i wysłanie Zamówienia do Kupującego następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zakończ" na stronie internetowej w celu sfinalizowania Zamówienia.
 • 3.3. Zmiany w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę są możliwe w ciągu 15 minut od momentu wysłania Zamówienia do Sprzedawcy. We wszystkich innych przypadkach wprowadzanie zmian w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jest niedopuszczalne.
 • 3.4. W ramach jednego Zamówienia Użytkownik może wybrać nie więcej niż 5 (pięć) sztuk każdego z Towarów.
 • 3.5. { "title": "Przy składaniu zamówienia przez Infolinię obowiązują pewne ograniczenia dla Kupujących, a mianowicie:", "one": "Dokonując zakupu, Kupujący nie może posługiwać się własną Kartą \"Famart Club\", w związku z czym nie wolno wykorzystywać punktów Kupującego z konta „Famart Club” na dokonanie takiego zakupu, a tym samym punktów na cena zakupu nie jest naliczana.", "two": "Dodatkowo Kupujący nie może korzystać z własnych ofert specjalnych członka Programu \"Famart Club\"." }
  Dokonując zakupu, Kupujący nie może posługiwać się własną Kartą "Famart Club", w związku z czym nie wolno wykorzystywać punktów Kupującego z konta „Famart Club” na dokonanie takiego zakupu, a tym samym punktów na cena zakupu nie jest naliczana.
  Dodatkowo Kupujący nie może korzystać z własnych ofert specjalnych członka Programu "Famart Club".
 • 3.6. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że jednego lub więcej towarów z Zamówienia nie ma w magazynie Sprzedającego, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia Zamówienia, a jeśli Kupujący w ciągu 7 (siedmiu) kalendarzy dni nie odpowiada dane kontaktowe w Zamówieniu, lub nie wyraża zgody na otrzymanie Zamówienia bez towarów, które nie są dostępne u Sprzedawcy w danej chwili w magazynie, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie i usunąć je z systemu poprzez powiadomienie Kupującego drogą mailową.
 • 4. CENA TOWARU I SPOSÓB JEGO PŁATNOŚCI.
 • 4.1. Cena każdego Towaru jest ustalana przez Sprzedawcę według własnego uznania i wskazana na odpowiedniej stronie Serwisu.
 • 4.2. Wartość Zamówienia ustalana jest poprzez dodanie ceny wszystkich wybranych Towarów umieszczonych w wirtualnym koszyku oraz ceny dostawy, która ustalana jest w zależności od wartości Zamówienia.
 • 4.3. Zapłata za Towar zostanie dokonana przez Kupującego w wysokości odpowiadającej łącznej wartości Zamówienia wskazanej na stronie internetowej w celu realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem wysokości wszelkich oszczędności.
 • 4.4. Koszt Zamówienia może się różnić w zależności od ceny, ilości lub asortymentu Towarów.
 • 4.5. Kupujący może opłacić koszt zamówienia w następujący sposób:
 • 4.5.1. Własną kartą płatniczą w Serwisie za pomocą środków technicznych udostępnionych przez właściwy podmiot prawny pełniący funkcje internetowego agenta rozliczeniowego na podstawie stosownej umowy ze Sprzedawcą.
 • Płatność kartą płatniczą jest możliwa, jeżeli zapewnia to funkcjonalność Serwisu w momencie składania zamówienia;
 • 4.5.2. Certyfikat "FAMART" w momencie składania zamówienia w Serwisie;
 • 4.5.3. Kurier, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia.
 • 4.6. Maksymalna wartość jednego zamówienia dla osób fizycznych nie powinna przekraczać ________ hrywien (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć hrywien), z VAT, po uwzględnieniu wszystkich oszczędności i doliczeniu kosztów dostawy.
 • 4.7. Sprzedawca ma prawo udzielać rabatów na Towary oraz wdrażać programy lojalnościowe. Rodzaje zniżek, bonusów, innych oszczędności, tryb i warunki ich naliczania są wskazane na Stronie i mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • 4.8. O warunkach i sposobach płatności Zamówienia można znaleźć również w odpowiedniej sekcji Serwisu pod linkiem:   http://www.famart.com.ua/termsofservice . Informacje zamieszczone pod tym linkiem są integralną częścią Oferty Publicznej.
 • 5. WARUNKI DOSTAW I ODBIORU ZAMÓWIEŃ.
 • 5.1. Dostawa Zamówienia do Kupującego następuje w dniu i terminie wybranym przez Kupującego samodzielnie podczas składania Zamówienia.
 • 5.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu i terminu dostawy, po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym.
 • 5.3. Jeżeli dostawa Zamówień realizowana jest przez firmy kurierskie (zwane dalej "Przewoźnikami"), poprzez Przyjęcie niniejszej Oferty Publicznej Kupujący w pełni i bezwarunkowo zgadza się z Regulaminem Przewozu Towarów Przewoźników.

Warunki takiego Regulaminu są dostępne na stronach internetowych odpowiednich Przewoźników.

 • 5.4. Kupujący potwierdza fakt otrzymania Zamówienia z wybranymi Towarami i brak roszczeń co do jakości Towarów dostarczonych przez Przewoźników własnym podpisem w liście przewozowym i/lub w liście przewozowym w momencie odbioru na rozkaz.
 • 5.5. Sprzedawca gwarantuje wysyłkę Towaru Przewoźnika w ilości określonej przez Kupującego w Zamówieniu, kompletnego zgodnie z Zamówieniem, we właściwym stanie (roboczym) i jakości.
 • 5.6. Przy dostawie czas kuriera na adres dostawy podany w Zamówieniu jest ograniczony do 15 minut.
 • 5.7. Opóźnienia w dostawie są możliwe w niepewnych okolicznościach, które powstają w warunkach niezależnych od Sprzedawcy i/lub Przewoźnika.
 • 5.8. W momencie dostawy Zamówienie jest dostarczane Kupującemu lub osobie trzeciej wskazanej w Zamówieniu jako odbiorca (dalej zarówno Kupujący jak i osoba trzecia zwani są – "Odbiorca").
 • 5.9. W przypadku braku możliwości odbioru Zamówienia przez Odbiorcę, Zamówienie może zostać dostarczone osobie, która może udzielić informacji o Zamówieniu (numer przesyłki, nazwa Odbiorcy), a także opłacić koszt Zamówienia w pełny lub dowód wpłaty.
 • 5.10. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem dostawy wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu lub odmowy odbioru Towaru przez Odbiorcę z nieuzasadnionych przyczyn, Towar jest zwracany Sprzedawcy.
 • 5.11. W przypadku odmowy odbioru Towaru przez Kupującego z nieuzasadnionych przyczyn, Kupujący musi pokryć koszt usługi świadczonej w celu dostarczenia Zamówienia, jeżeli koszt dostawy jest wliczony w całkowity koszt Zamówienia.
 • 5.12. O warunkach i sposobach dostawy Zamówienia można znaleźć również w odpowiedniej sekcji pod linkiem:   www.famart.com.ua/publicoffer . Informacje zamieszczone pod tym linkiem są integralną częścią Oferty Publicznej
 • 5.13. Ryzyko przypadkowej śmierci i/lub przypadkowego uszkodzenia Towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą wydania mu Zamówienia i podpisania przez Odbiorcę dokumentów potwierdzających dostarczenie Zamówienia (dokumenty określone w pkt 5.4 Oferty Publicznej).
 • 5.14. Wszelkie pytania powstałe w procesie płatności i przyjmowania zamówień Użytkownik/Kupujący może dowiedzieć się z danych kontaktowych Sprzedawcy w dziale „Kontakt” w dogodny dla Użytkownika/Kupującego sposób.
 • 6. ZWROTY ZAMÓWIEŃ.
 • 6.1. Przy odbiorze Towaru od kuriera Przewoźnika lub Sprzedawcy Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia integralności zewnętrznej paczki, a następnie do jej otwarcia i bezpośredniej weryfikacji prawidłowego stanu Towaru (brak uszkodzeń mechanicznych) oraz kompletność.
 • 6.2. W przypadku co najmniej jednej z wymienionych wad Odbiorca jest zobowiązany do jej usunięcia w sporządzonej Ustawie w dowolnej formie. Ustawa musi być podpisana przez Kupującego i osobę, która dostarczyła Towar. Jeżeli jest to możliwe, wady należy utrwalić foto lub wideo. Po podpisaniu Ustawy o wykrytych wadach Towar jest zwracany osobie, która dostarczyła Zamówienie.
 • 6.3. Zwrotu można dokonać również w dowolnym sklepie Watsons poprzez przedstawienie pracownikowi sklepu faktury wskazującej na zakup tego produktu za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot towaru.
 • 6.4. Towary bezzwrotne wymienione w załączniku nr 3 Rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 172 z dnia 19 marca 1994 r. „W sprawie wykonania niektórych przepisów Ustawy Ukrainy "O ochronie konsumentów".
 • 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON.
 • 7.1. Obowiązki Sprzedawcy obejmują:
 • 7.1.1. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę (p..1.2.3. Oferty Publicznej), w celu realizacji prawidłowo wykonanych i potwierdzonych Zamówień;
 • 7.1.2. Przekazać/dostarczyć Towar Kupującemu zgodnie z wykonanym Zamówieniem i na warunkach Oferty Publicznej;
 • 7.1.3. Sprawdź cechy ilościowe i jakościowe Towaru podczas jego pakowania we własnym magazynie i przygotowania do dostawy;
 • 7.1.4. Nie ujawniaj w żaden sposób informacji o danych osobowych Użytkowników i Kupujących, hasłach i innych danych dostępowych zgodnie z Polityką Prywatności Sprzedawcy zamieszczoną w Serwisie;
 • 7.1.5. Dać każdemu Użytkownikowi możliwość odmowy otrzymywania materiałów reklamowych i innych ofert handlowych Sprzedawcy, które są mu przesyłane na adres e-mail Użytkownika.
 • 7.2. Sprzedawca ma prawo:
 • 7.2.1. Jednostronnie wstrzymać sprzedaż Towarów i świadczenie usług dostawy (odmowa złożenia Zamówienia/sprzedaży i dostawy Towarów) w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków Oferty Publicznej;
 • 7.2.1.1. Jednostronnie wstrzymać sprzedaż Towarów oraz świadczenie usług dostawy (odmowa złożenia Zamówienia/sprzedaży i dostawy Towarów) w przypadku, gdy Kupujący złożył więcej niż jedno Zamówienie w ciągu jednego dnia.
 • 7.2.1.2. Jednostronne zawieszenie sprzedaży Towarów i usług dostawy (odmowa złożenia Zamówienia/sprzedaży i dostawy Towarów) jeżeli Kupujący złożył więcej niż jedno Zamówienie (w tym z różnymi kartami stałego klienta „Klub Famart”), ale z identyczną nazwą na jeden dzień.
 • 7.2.2. Według własnego uznania, jednostronnie zmienić cenę Towaru. W każdym przypadku cena Towaru potwierdzona Zamówieniem Sprzedawcy pozostaje bez zmian;
 • 7.2.3. W przypadku braku zamówionego przez Kupującego Towaru w magazynie Sprzedawcy, ten ma prawo do wyłączenia określonego Towaru z Zamówienia/anulowania Zamówienia Kupującego, powiadamiając o tym Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail adres podany przez Kupującego podczas rejestracji (lub zadzwoń do Centrum Sprzedawcy);
 • 7.2.4. Według własnego uznania, jednostronnie wprowadzaj zmiany w warunkach Oferty Publicznej, zamieszczając (publikując) w nowej edycji na Stronie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia (publikacji), chyba że określono inaczej w zmiany.
 • 7.2.5. Zamieszczaj w Serwisie informacje o działaniach reklamowych i marketingowych prowadzonych lub planowanych do prowadzenia przez Kupującego i/lub osoby trzecie. e-mail z informacją o nowościach, akcjach promocyjnych, działaniach marketingowych, innych ofertach handlowych Sprzedawcy;
 • 7.2.6. Organizuj dostawę Zamówień do Kupujących, polegającą na świadczeniu usług w zakresie dostawy osób trzecich.
 • 7.3. Obowiązki Użytkownika/Kupującego obejmują:
 • 7.3.1. Do czasu Akceptacji niniejszej Oferty Publicznej zapoznaj się ze wszystkimi jej warunkami; Zapoznaj się ze wszystkimi warunkami Polityki Prywatności;
 • 7.3.2. Zapoznanie się z informacją o Towarze (jego opisem), która jest zamieszczona w Serwisie, do momentu rejestracji i wysłania Zamówienia do Sprzedawcy;
 • 7.3.3. Właściwie opłać i odbierz Zamówienie zrealizowane zgodnie z warunkami niniejszej Oferty Publicznej;
 • 7.3.4. Dostarczyć Sprzedającemu wszelkich informacji wymaganych do realizacji Zamówienia. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, które spowodowały, że Sprzedający nie wywiązał się należycie ze swoich zobowiązań wobec Kupującego.
 • 7.3.5. Po otrzymaniu Zamówienia należy upewnić się co do integralności i kompletności Towaru poprzez oględziny zawartości Zamówienia. W przypadku uszkodzenia lub niekompletności Towaru – odnotować wszelkie różnice w Ustawie, które należy podpisać z Kupujący.
 • 7.3.6. Zapoznanie się z Regulaminem przewozu ładunków firm Przewoźników przed momentem rejestracji Zlecenia.
 • 7.4. Użytkownik/Kupujący ma prawo:
 • 7.4.1. Wybierz Towar, złóż i wyślij Zamówienie na odpowiedniej stronie Serwisu;
 • 7.4.2. Żądać od Sprzedającego spełnienia warunków i obowiązków przewidzianych w niniejszej Ofercie Publicznej;
 • 7.4.3. Odmówić otrzymywania materiałów reklamowych i innych ofert handlowych Sprzedawcy, które są mu przesyłane na adres e-mail Użytkownika.
 • 8. REJESTRACJA W SERWISIE I UDZIELENIE DOSTĘPU.
 • 8.1. Składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi zarejestrować się oraz uzyskać login i hasło, aby uzyskać dostęp do własnego konta Kupującego w Serwisie. W tym celu należy kliknąć Zarejestruj i przejść procedurę rejestracji. Aby skorzystać z własnej karty Famart Club, Użytkownik musi zarejestrować swój numer lub później w sekcji "Moje konto" Witryny.
 • 8.2. Kupujący może zarejestrować swój adres e-mail w Serwisie tylko raz.
  Zarejestrowany adres e-mail można zmienić w sekcji "Moje konto" w Serwisie. Aby skorzystać z nowego adresu należy przejść procedurę aktywacji - kliknąć odpowiedni przycisk w e-mailu, który przyszedł zmieniony adres e-mail.
  Na jeden adres e-mail można zarejestrować tylko jedną kartę Famart Club.
 • 8.3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu hasło Użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków: wielkie i małe litery oraz cyfry. W przypadku zignorowania przez Użytkownika tego punktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji Użytkownika.
 • 8.4. Kupujący musi zmienić hasło do własnego konta Kupującego co 90 dni kalendarzowych. Hasło można zmienić w sekcji "Moje konto" w Serwisie.
 • 8.5. W przypadku błędnego wprowadzenia hasła 5 razy z rzędu, dostęp do Serwisu dla Użytkownika zostaje zablokowany na 15 minut.
 • 8.6. Odzyskaj utracone hasło. Kupujący może kliknąć „Nie pamiętam hasła” w sekcji "Logowanie" na Stronie.
 • 9. PROGRAM "Famart Club"
 • 9.1. Wszelkie warunki Programu Lojalnościowego "Famart Club" określone są w   Regulamin Programu Lojalnościowego "Famart Club",  dotyczy m.in. wszystkich zakupów dokonanych przy użyciu Karty "Famart Club" za pośrednictwem Serwisu.
 • 9.2. Ponadto przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Serwisu obowiązują specjalne warunki naliczania i odpisywania punktów z konta członka programu lojalnościowego „Klub Famart”, określone poniżej:
 • • Punkty nie są naliczane od kosztu dostawy Zamówienia, punkty naliczane są wyłącznie od kosztu Zamówienia, z wyłączeniem usług dostawy;
 • • Punkty można wykorzystać wyłącznie na Zamówienie Towarów, punkty nie są wykorzystywane przy ustalaniu kosztów usług dostawy;
 • • Punkty za Zamówienie naliczane są w momencie doręczenia Zamówienia;
 • • Punkty za zakupy w Serwisie są odejmowane z Karty Famart Club niezwłocznie po wykorzystaniu jako oszczędności przy składaniu Zamówienia w Serwisie.
 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
 • 10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość publicznych kanałów komunikacyjnych oraz przerwy w sieci danych, w tym w światowym Internecie, za pośrednictwem których dostęp do Serwisu.
 • 10.2. Każda reklamacja lub roszczenie Kupującego, która może powstać, zgłoszona w formie pisemnej, zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę. Sprzedawca podejmie również niezbędne środki w celu zaspokojenia reklamacji lub roszczenia Kupującego, jeśli taka reklamacja lub roszczenie jest uzasadnione zgodnie z prawem ukraińskim.
 • 10.3. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, w tym dotyczące jej wykonania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, będą rozstrzygane przez właściwy sąd zgodnie z prawem materialnym i procesowym Ukrainy, z zastrzeżeniem warunki dotyczące jurysdykcji i jurysdykcji.
 • 11. SIŁA WAŻNE OKOLICZNOŚCI.
 • 11.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej elektronicznej umowy sprzedaży, jeżeli niewykonanie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których zaistnienie nie jest związane z wolą Stron, jak np. działania wojenne , strajki, zamieszki, wypadki, klęski żywiołowe, zmiany w ustawodawstwie Ukrainy, a także inne nadzwyczajne okoliczności, które powstały po zawarciu niniejszej Umowy i mają bezpośredni wpływ na realizację jej warunków, a których Strony nie mogły przewidzieć lub zapobiec rozsądnym działaniom.
 • 11.2. Strona, która nie była w stanie wypełnić swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności i w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przekaże drugiej Stronie potwierdzenie wystąpienia siły wyższej Takim potwierdzeniem jest zaświadczenie, zaświadczenie lub inny stosowny dokument wydany przez upoważniony organ państwowy (Izbę Przemysłowo-Handlową Ukrainy) znajdujący się w miejscu wystąpienia siły wyższej.
 • 12. RÓŻNE.
 • 12.1. Zdjęcia zawarte na stronach Towaru są prostymi ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Towaru. Opisy/cechy towarzyszące Towarom nie są wyczerpujące i mogą zawierać błędy typograficzne. W celu wyjaśnienia informacji o Produkcie Użytkownik musi skontaktować się z Infolinią.
 • 12.2. W stosunkach między Użytkownikiem / Kupującym a Sprzedającym zastosowanie mają przepisy obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
 • 12.3. Sprzedający może nagrywać rozmowy prowadzone na Infolinii za pomocą odpowiedniego sprzętu telekomunikacyjnego, pod warunkiem poinformowania Użytkowników/Kupujących o fakcie nagrania audio poprzez ostrzeżenie ustne. Zapis taki może być dokonany przez Sprzedawcę w celu realizacji jego praw i uzasadnionych interesów, a także w celu poprawy jakości usług i tak dalej. Sprzedający kieruje się oświadczeniem, że Użytkownik/Sprzedawca, który nie zgadza się z nagraniem audio rozmowy, nie może kontynuować komunikacji z przedstawicielem Sprzedającego po otrzymaniu zawiadomienia o nagraniu audio.
 • 13. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 • 13.1. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego są przetwarzane zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 1 czerwca 2010 r. № 2297-VI „O ochronie danych osobowych” oraz Polityką prywatności Sprzedawcy.

Data publikacji: 27 kwietnia 2016 r.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa procedurę otrzymywania i odmowy otrzymywania informacji i reklamowej komunikacji elektronicznej Wykonawcy (w imieniu Wykonawcy), procedurę otrzymywania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania otrzymanych informacji o Stronach, które są poufne i/lub zastrzeżone przez uczestnictwo Uczestnika Stron w Programie itp.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką przed skorzystaniem z Witryny i przed zarejestrowaniem się w programie lojalnościowym Famart CLUB.

Терміни

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane w Regulaminie programu lojalnościowego „Famart CLUB” /dalej - Program/.

Захист персональних даних

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Wykonawcę na podstawie zgody otrzymanej od Uczestnika zgodnie z warunkami regulaminu Programu.

Wykonawca potwierdza i gwarantuje, że:

- przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od Uczestnika odbywa się w określonych i prawnie uzasadnionych celach i celach określonych w warunkach Regulaminu Programu „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” lub w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Ukrainy.

- dane osobowe przetwarzane są przez Wykonawcę na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z warunkami Regulaminu Programu, w ścisłej zgodności z obowiązującym prawem Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych;

- przy przetwarzaniu danych osobowych Zleceniobiorca podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zniekształceniem, zablokowaniem, zwielokrotnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także innymi działaniami niezgodnymi z prawem;

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się metodami zapewniającymi poufność tych danych oraz zgodnie z wymogami ustanowionymi przez ustawodawstwo Ukrainy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych otrzymanych od Uczestników, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Ukrainy.

Kontrahent ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych lub być Zarządcą Danych Osobowych na warunkach określonych w odpowiedniej pisemnej umowie.

Administratorem danych osobowych mogą być przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje wszelkich form własności, organy władzy publicznej lub samorządu terytorialnego, osoby fizyczne – przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem.

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym w umowie z Kontrahentem.

Uczestnicząc w Programie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i w pełni (jednoznacznie) zgadza się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, warunków Programu oraz „Umowy z Użytkownikiem”, znajdujących się na stronie www.watsons.ua.

Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Programach i korzystania z Serwisu, jeżeli nie wyraża zgody i nie akceptuje warunków niniejszej Polityki.

W przypadku, gdy podczas korzystania z Serwisu Uczestnik w jakikolwiek sposób powziął informacje o Kontrahencie i/lub osobach trzecich, które zgodnie z prawem Ukrainy stanowią tajemnicę i/lub tajemnicę handlową lub informacje o ograniczonym dostępie, Uczestnikowi zabrania się przechowywania, wykorzystywania i rozpowszechniania takich informacji.

Uczestnik rozumie i zgadza się, że zamieszczając w Serwisie informacje, w stosunku do których nie ma ograniczeń dostępu, każda osoba trzecia może uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem Internetu.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaniedbania przez Uczestnika bezpieczeństwa i ochrony jego Danych Osobowych oraz Danych Autoryzacyjnych w Serwisie, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do Konta oraz Danych Osobowych i innych Uczestnika. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi przez taki dostęp.

Wsparcie informacyjne (biuletyny)

Uczestnicząc w Programie Uczestnik wyraża zgodę na dalsze otrzymywanie na podany w Ankiecie adres e-mail aktualności i innych wiadomości informacyjno-reklamowych od Wykonawcy /dalej - Zawiadomienie/. Wiadomości wysyłane są do Uczestnika nie częściej niż 3 razy w tygodniu na 1 adres e-mail. Uczestnik ma prawo odmówić otrzymywania powiadomień w sposób opisany w punkcie niniejszej Polityki „Odmowa otrzymywania powiadomień”.

Відмова від отримання повідомлень

Uczestnicy Programu, którzy nie chcą już otrzymywać powiadomień od Wykonawcy, mają prawo do wypisania się z list mailingowych poprzez kliknięcie linku „Kliknij tutaj, aby zrezygnować z subskrypcji” znajdującego się na końcu każdej wiadomości e-mail wysłanej przez i/lub w imieniu Wykonawcy .

Zmień/edytuj/usuń dane osobowe. Zakończenie uczestnictwa w Programie

Uczestnik może zmieniać i edytować swoje dane osobowe odwiedzając Stronę Programu podając swój osobisty numer karty i hasło. Uczestnik może wypowiedzieć swój udział w Programie i usunąć swoje dane osobowe poprzez wysłanie do Zleceniobiorcy w dowolnej formie wniosku o zakończenie udziału w Programie i przetwarzanie jego danych osobowych ze wskazaniem osoby, na którą karta jest zarejestrowana oraz numeru karty na adres pocztowy podany w sekcji Dane kontaktowe. Z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia przez Kontrahenta, uczestnictwo Uczestnika w Programie zostaje zakończone, Konto i Karta zostają zablokowane, Punkty skasowane, a dane osobowe Uczestnika zniszczone.

Powiadomienie o zmianach w Polityce Prywatności

Kontrahent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności oraz okresowego przeglądania jej warunków. Nowa wersja niniejszej Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na niniejszej Stronie. Korzystając z Serwisu Uczestnik potwierdza, że zgadza się z warunkami Polityki w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu przez Uczestnika.

Różnorodny

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Uczestnika lub osoby trzecie w wyniku niezrozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Polityki, instrukcji lub wytycznych dotyczących korzystania z Witryny, umieszczania danych oraz innych kwestii technicznych.

Informacje kontaktowe

tel.: ______________